Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Søbyerne

§ 1. Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Foreningen Søbyerne

1.2. Foreningens hjemsted er

1.3. Foreningen er en frivillig, almennyttig og ikke-erhvervsdrivende forening, der skal registreres hos Skat.

1.4. Foreningen er stiftet d. 7. november 2018

§ 2. Formål

2.1. Det er foreningens formål at igangsætte og gennemføre projekter, som er strategisk vigtige for Søbyerne i forhold til at fastholde borgere og være et attraktivt sted at bosætte sig.

§ 3. Medlemskreds, økonomi og hæftelse

3.1. Medlemskredsen er åben for foreninger, organisationer, privatpersoner og virksomheder, der støtter foreningens virke og formål. Erhvervsmedlemmer registreres ved deres CVR nr.

Optagelse sker efter bestyrelsens godkendelse ved betaling af kontingent. Er man medlem af en af de tre søbyers borgerforeninger, er man medlem af Foreningen Søbyerne. Enhver kan indbetale individuelle, frivillige støttebidrag til foreningen uden at opnå medlemskab, stemmeret eller valgbarhed.

Medlemmerne er forpligtede på at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

3.2. Foreningen må ikke drives i kommercielt øjemed, men kan have indtægtsgivende virksomhed.

3.3. Bestyrelsen skal virke aktivt for at skaffe lokal og ekstern finansiering til projekter, der opfylder foreningens formål.

3.4. Bestyrelsen må ikke påbegynde et eksternt finansieret projekt, før der er opnået tilsagn om fuld finansiering af projektet.

3.5. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Eventuelle fordringer mod Foreningen Søbyerne kan alene søges fyldestgjort i foreningens formue.

3.6. Foreningen Søbyerne er en frivillig forening, hvor medlemmerne ikke kan modtage overskudsdeling eller formuedeling. Indtægterne skal alene anvendes til foreningens drift og opfyldelse af foreningens formål.

3.7. I det omfang foreningens projekter kan danne grundlag for erhvervsvirksomhed til fremme af deltagernes økonomiske interesser, skal en sådan virksomhed etableres i egen selvstændig juridisk organisation, hvis økonomi er uafhængig af Foreningen Søbyerne.

3.8. Generalforsamlingen kan ekskludere det medlem, der modarbejder foreningens formål.

3.9. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

§ 4. Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

4.3. Stemmeberettigede er alle betalende medlemsorganisationer og personer med en stemme pr. medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen + 3 suppleanter.

8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.5. Bestyrelsens sekretær eller en af bestyrelsen udpeget person, skal føre referat af generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af generalforsamlingens ordstyrer og referenten.

§ 5. Bestyrelse

5.1. Valgbare til bestyrelsen er personer med interesse for at arbejde med styrkelse af erhvervsudvikling, turismeudvikling og bosættelse.

5.2. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Overlade, Vilsted og Ranum borgerforeninger udpeger hver ét medlem i bestyrelsen. Derudover vælges på generalforsamlingen 4 medlemmer.

Der vælges herudover 2 suppleanter.

5.3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. De af borgerforeningerne udpegede medlemmer udpeges kun for 1 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

5.4 I tilfælde af at det udpegede medlem udgår af borgerforeningen, er det op til den pågældende borgerforening, om medlemmet fortsætter i Foreningen Søbyernes bestyrelse, eller om man ønsker et andet medlem udpeget.

§ 6. Ledelse og medarbejdere

6.1. Når bestyrelsen består af 9 medlemmer, konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

6.2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og forestår ledelsen af disse.

6.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

6.4. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.5. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

6.6. Bestyrelsen kan ansætte medarbejdere for at fremme foreningens formål. Ansatte kan ikke være bestyrelsesmedlemmer.

6.7. Over forhandlinger i bestyrelsen skal sekretæren føre referat, der udsendes til medlemmerne efter mødet. Referatet skal godkendes på det følgende møde og underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet.

§ 7. Tegningsforhold

7.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens fravær eller efter aftale, kan næstformanden tegne foreningen sammen med et bestyrelsesmedlem.

7.2. Bestyrelsen kan give prokura efter de retningslinjer, der er fastsat i bestyrelsens forretningsorden.

7.3. Ved eventuelt køb af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 8. Regnskab og revision.

8.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8.2. Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af årsregnskabet. Bestyrelsen kan vælge at aflønne en ekstern regnskabsfører til at forestå bogholderiet og udarbejdelse af årsregnskab.

8.3. Årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde og skal give et retvisende billede af foreningens indtægter og udgifter samt status over aktiver og passiver.

8.4. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte interne eller eksterne revisor, der ikke må have sæde i bestyrelsen.

8.5. Foreningens årsregnskab skal aflægges i så god tid, at det reviderede og underskrevne årsregnskab kan udsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen til generalforsamlingen.

8.6. Projektregnskaber, der er med ekstern finansiering, skal udarbejdes og revideres i overensstemmelse med de vilkår, der stilles af tilskudsgiver.

8.7. Årsregnskabet fremlægges på generalforsamlingen til dennes godkendelse.

§ 9. Vedtægtsændring og opløsning.

9.1. Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på en generalforsamling og kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Forslaget til vedtægtsændring skal være udsendt sammen med dagsordenen.

9.2. Vedtægtsændringen træder i kraft umiddelbart efter den generalforsamling, hvor ændringen er vedtaget.

9.3. Foreningen Søbyerne kan nedlægges, når et forslag herom opnår mindst 3/4 af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 og højst 5 ugers mellemrum.

9.4. Ved foreningens ophør skal nettoformuen – efter eventuel tilbagebetaling af ubrugte projektmidler til de tilskudsgivere, der kræver det – overdrages til fonde eller foreninger i Overlade, Vilsted og Ranum, der har et almennyttigt formål. Beslutning herom træffes på den afsluttende generalforsamling. Bestyrelsen pålægges at offentliggøre likvidationsregnskabet.